Proje faaliyetleri:
Projede tasarım tabanlı araştırma deseni kullanılacaktır. 24 ayda tamamlanması planlanan bu proje üç aşamadan oluşmaktadır:
Projenin ilk aşaması, görme engelli öğrencilerin fen öğrenimi konusundaki bireysel öğrenme ihtiyaçlarının tespiti ve incelemeye konu olan temel fen kavramlarını anlama düzeylerini belirlemeye yönelik bir durum çalışması niteliğindedir. Bu aşama nitel bir yaklaşımın kullanımını gerektirmektedir. Bu kapsamda ihtiyaç analizi; sınıf içi gözlemler ve yarı-yapılandırılmış öğrenci ve öğretmen görüşmeleri yoluyla yapılacaktır.
İkinci aşamada, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilen ünitelerdeki temel fen kavramlarına yönelik öğretim materyal ve etkinlikleri tasarlanacak ve görme engelli öğrencilere uygulanacaktır.
Üçüncü aşamada ise tasarımın kullanışlılığı, uygulanabilirliği ve kavram öğrenimine olan katkısı sınıf içi gözlemler ve yarı-yapılandırılmış öğrenci ve öğretmen görüşmeleri yoluyla değerlendirilecektir.
Her üç aşamada veriler 2014-15 ve 2015-16 eğitim-öğretim yıllarında Erzurum Yakutiye Milli Eğitim Müdürlüğü Erzurum Görme Engelliler Ortaokulu 5. ve 6. sınıfa devam eden öğrenciler ve öğretmenlerden elde edilecektir.

Projede kullanılacak kitap alımları yapıldı

İhtiyaç analizi raporunun son şekli verildi. Araştırma ekibi tarafından deneme amaçlı geliştirilen materyallerin prototipleri değerlendirildi.

Resim galerisi

Ekim 2015

İhtiyaç analizine yönelik rapor hazırlanmıştır

Nitel verilerin analizi sonucunda elde edilen verilerden projenin ihtiyaç analizine yönelik rapor hazırlanmıştır. Bu rapor uygulama esnasında ihtiyaç duyulan sınıf ortamı, materyal ortamı, öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretmen ihtiyacını kapsamaktadır. Proje ekibinden doktora öğrencisi Betül OKCU (bursiyer) tarafından ODTÜ’de gerçekleştirilen II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresinde görme engelli öğrencilere yönelik hazırlanmış materyalin tanıtımı yapıldı.

Uygulamalarda kullanılacak materyallerin deneme amaçlı olarak prototipleri yapıldı.

Resim galerisi

Eylül 2015

Cihazların kurulumu

Teknik elemanlar tarafından görme engellilere özel makine, teçhizat ve diğer cihazların kurulumu ve kullanımı konusunda proje ekibi ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Kırtasiye malzeme alımı yapılmıştır.

Projede uygulamalar esnasında toplanan veriler (gözlem, görüşme vb) değerlendirilerek nVivo da nitel analizi yapılmıştır. Arş. Gör. S. Levent ZORLUOĞLU (bursiyer) 3D yazılımının kullanımına yönelik seminere katılmıştır.

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (proje yürütücüsü) tarafından KORE/Busan da düzenlenen 45. IUPAC Dünya Kimya Kongresi’nde “Görme Engelli Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik İhtiyaçları” başlıklı çalışma sunulmuştur.

Resim galerisi Ağustos 2015

Yaz dönemi

Proje ekibinin yaz dönemi (Temmuz-Ağustos) için iş bölümü yapılmıştır.

Proje malzemelerinin (Bilgisayar, makine ve diğer teçhizat alımları) bir kısmı alındı.

 

Temmuz 2015

Proje ekibinin ikinci toplantısı yapıldı

Toplantıda Gazi Üniversitesi görme engelliler bölümünde görev yapan proje ekibi üyeleri GİGDA sonuç raporlarını sunmuşlardır.

Ayrıca toplantıda araştırmanın uygulamalarını yapan bursiyerler tarafından etkinlikler esnasındaki gözlem sonuçları rapor edilmiş ve bu raporların değerlendirmesi yapılmıştır.

Sınıf gözlemine ait fotolar:

Atatürk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ile görüşme yapılmış ve proje hakkında bilgilendirilmiştir.

Resim galerisi Haziran 2015

Proje ekibinin birinci toplantısı yapıldı

Proje ekibi ilk toplantısını proje yürütücüsü Mustafa Sözbilir’ in başkanlığında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde yaptı. Bu tarihte ayrıca proje ekibi görme engelliler okulunu ziyaret etmiş, çalışma kapsamına dâhil edilen görme engelli öğrenciler için işlevsel görme testi (GİGDA) uygulanmıştır.  

Resim galerisi Mayıs 2015

Proje Başladı

TÜBİTAK ARDEB SOBAG tarafından desteklenen “Engelsiz Fen Eğitimi (EFE): İlköğretim 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Etkili Fen Öğretimine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı ve Değerlendirme (114K725)” başlıklı projemiz kabul edildi.

Proje ekibinden Yrd. Doç. Dr. M. Şahin Bülbül ile proje konusunda görüşme yapmak üzere Kars’ta toplantı bir toplantı yapıldı.

nisan

Resim galerisi Nisan 2015